VÅRA HONOR / OUR FEMALES

Zsa Zsa's Magic CooKie, EXO f2133

Zsa Zsa's TuttiFrutti, PER f2133

Zsa Zsa's BabyBoo, PER d2133

BEST IN SHOW WINNER

CFA CH Zsa Zsa's PomPom, PER f2133 (retired)

Zsa Zsa's Hot Chili, PER d2133 (retired)

CFA CH Zsa Zsa's Tiffany HotTopic (EXO n22 CPC)

Ayser's Piece-of-Cake, EXO g24 CPC (retired)

Zsa Zsa's BrideZilla, PER f33 (retired)

BEST IN SHOW WINNER

Zsa Zsa's Love Ain't Easy, PER n CPC (retired)